Bewertung

Criteris d’avaluació d’alemany  segona llengua a l’ESO

La matèria és acumulativa i en cada control s’aniran acumulant continguts de les unitats prèvies. Pel que cal als percentatges i d’acord amb els acords generals del centre els percentatges es detallen a continuació:

I. ACTITUD 25%: Verhalten in der Klasse, Hausaufgaben, Deutsch üben, Arbeitsbuch

II. TREBALL PERSONAL A L’AULA 25% : en les activitas fetes a l’aula es valoraran les següents competències bàsiques en les seves produccions receptives i productives. 5% schreiben, 5% lesen, 5% hören i 10% sprechen.
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual: escriure amb pulcritud, fer bona lletra, sense faltes d’ortografia, bona presentació de la llibreta /Arbeitsbuch, / portfoli, expressar-se oralment a classe, de manera adecuada al seu nivell i l’escoltar respectant el torn de paraules i les diferents intervencions dels companys, entendre els audios a classe, elaborar audios per publicar desprès al web, etc

2. Competència artística i cultural: elaboració de textos, presentacions ppt, etc d’una manera creativa i artística i que impliquen el coneixament de les realitats artístiques dels països la llengua dels cuals estudiem.

3. Tractament de la informació i competència digital: fer ús d’Internet, del web i del blog fent les activitats complementàries digitals, fer comentaris al blog quan es demanin, fer ús del correo electrònic, etc. Publicar al web els audios fets amb el programa Audacity.

5. Competència d’aprendre a aprendre: ser ordenats amb els materials de l’assignatura (que seran demanats a final de cada trimestre) , ser capaços de arriscar -se fent ús de noves estructures de la llengua estrangera, prendre apunts, fer l’autocorrecció / peer correction dels exàmens i treballs, etc.

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal: Cuan es treballe en grup cada un haurà d’organitzar el treball individual dins el grup, saber treballar sol quan calgui i després explicar-ho i compartir-ho amb els altres.

8. Competència social i ciutadana: manteniment d’una actitud constructiva i solidària davant la informació que es presenta i les interaccions a l’aula.

III. CONTROL DE LA UNITAT (50%) en acabant -la QUE INCLOURÀ ELS SEGÜENTS ITEMS:
Grammatik 10%
Wortschatz 10%
Lesen  (Verständnis und Vor) 10%
Schreiben 10%
Hören (Diktat und hören Verständnis) 10%

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Es trindrà en compte el nivell dels alumnes i es seleccionaran els exercicis més adients. S’utilitzaran les activitats de reforç proposades alLehrersbuch.

RECUPERACIÓ TRIMESTRAL
En ser la matèria acumulativa els alumnes que suspengin podran recuperar en la següent proba. Tot i això se’ls donaran exercicis de repàs per tal que treballen els continguts una mica més. Aquest dossier s’entregarà al professor abans dels exàmens del corresponent trimestre. Si l’alumne arriba juny i no aproba haurà de tornar al setembre i fer un examen extraordinari.

RECUPERACIÓ DE UN CURS
Els alumnes que passin de curs amb la matèria d’alemany pendent s’els donarà un dossier a começament de curs següent que hauran de completar fora d’hores de classe. Aquest dossier comptarà el 50% de la nota. El restant 50% correspondrà a un examen que es farà durant el mes de desembre. La matèria es considerarà recuperada si la nota mitja del dossier i el examen es de 5.

MODEL DE PRESENTACIÓ DEL PORTFOLIO DE L’ ASIGNATURA

El dossier amb TOTES les activitats i materials fets a classe o donats al llarg del trimestre / curso constarà de les següents parts:

1. Caràtula amb un títol i les dades personals. Pot incloir una imatge
2. Índex numerat amb esl materials
3. Els materials en ordre cronològic.

Aquest dossier es presentarà en acabar cada trimestre, per la cual cosa s’haurà d’anar actualitzant l’índex cada trimestre. L’ índex final constarà de tot allò treballat al llarg del curs.

CRITERIS D’AVALUACIÓ A SEGONA LLENGUA ALEMANY DE PRIMER BATXILLERAT

 Al llarg del curs anirem fent diferents proves escrites i orals per tal d’avaluar el procés d’aprenentatge i d’assoliment de les competències pròpies d’aquesta etapa i que determinaran el grau d’assoliment dels objectius fixats. Aquestes proves inclouran  diversos exercicis de gramàtica i vocabulari d’acord amb els continguts donats al llarg del curs i les quatre habilitats pròpies de les llengües en general i de les estrangeres en particular incloent tant la competència comunicativa com la resta. També es valorarà l’actitud de l’alumne/a envers l’assignatura i el seu aprenentatge. La suma de totes aquestes proves amb els seus percentatges reflectirà la qualificació final que apareixerà al bolletí de notes. De tota manera i donat que els grups de segona llengua són normalment petits (4 / 6 alumnes) la seva avaluació serà també molt personalitzada, i pot ser que no hi hagi tantes probes.

GRAMÀTICA I VOCABULARI (20%). En acabar cada unitat es farà una  prova escrita que inclourà exercicis referents als punts de gramàtica  i vocabulari treballats  i corregits al Arbeitsbuch.

DESTRESES (60%). En acabar cada unitat es farà un exercici de lectura amb preguntes diverses i que avaluarà la comprensió escrita de l’alumne/a. Es puntuarà sobre 10 punts, i comprendrà el 10% de la nota. Per tal d’avaluar la comprensió oral es farà un exercici d’escolta amb CD, o el professor/a llegirà un text en veu alta i l’alumne omplirà preguntes de comprensió oral. Aquesta prova tindrà un valor també del 10%. Per avaluar l’expressió escrita  es propondrà una situació comunicativa / tema de redacció lliure en la qual l’alumne haurà de expressar-se per escrit fent ús  del vocabulari après a les diferents unitats estudiades. També es valoraran les seves aportacions al blog corresponent. Aquesta prova comportarà el 20% de la nota. Pel que fa l’expressió oral l’alumne haurà de fer ús oral de la llengua apresa en una situació comunicativa. La prova es valorarà amb el 20%.

ACTITUD (20%). En aquest apartat es valorarà l’actitud de l’alumne/a envers l’assignatura. Així doncs es valorarà el seu grau de participació a l’aula, l’esforç per superar la por a expressar-se en alemany, el seu treball diari a l’aula, l’entrega dels treballs o deures  encomanats, la seva puntualitat a l’hora de entregar treballs i d’arribar a l’aula, el seu entusiasme a l’hora de fer les activitats, el seu respecte envers una altra cultura, etc.

NB. Les proves estaran basades en el material treballat a l’aula així com en els llibres de text i Arbeitsbuch.

Per tal de fer la mitjana, caldrà aprovar cada bloc per separat.

La mitjana ponderada dels tres trimestres reflectirà la nota final. Si l’alumne no ha superat l’assignatura tindrà la possibilitat de recuperar-la mitjançant un examen extraordinari a final de juny, d’acord amb la normativa vigent i o al setembre.

Atès que la matèria és acumulativa si es suspèn un trimestre es pot recuperar al següent. Tot i això es donarà a l’alumne un dossier amb exercicis per tal que treballi més els continguts suspesos. El dossier es completarà i donarà al professor en la data que ambdues parts decideixen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s