Évaluation

Els criteris d’avaluació de francès primera i segona llengua són molt semblants als quatre nivells de l’ESO. En el cas de batxillerat, s’especifiquen a l’apartat 3. Com a acord de departament, es va decidir partir de la base de treballar les quatre habilitats bàsiques en llengua (comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita) i la gramàtica en diferents percentatges depèn del nivell (consultar les actes del departament de llengües estrangeres) i les diferents dimensions que figuren al Decret d’Educació de l’ESO i del BATXILLERAT. La matèria de francès s’organitza bàsicament a partir de la divisió en exàmens, treball personal i actitud i participació, apartats que cal aprovar per separat per fer la mitjana de la matèria tot i que es farà en tot moment avaluació contínua i per unitats.

A principis de curs, es farà una avaluació inicial a tots els nivells per tal de saber el grau d’assoliment de la matèria en crèdits anteriors.

1.1r d’ESO, 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO i 1r BATX. segona llengua

Aquestes matèries optatives s’estructuren en dues hores setmanals i, per tant, s’avaluen dues vegades a l’any. De totes maneres, coïncidint amb la primera avaluació (principis de desembre), es dóna una nota orientativa de la matèria i, coïncidint amb la segona avaluació (principis de març), es dóna una altra nota orientativa de la matèria. Cal aprovar els dos crèdits per fer la mitjana final de la matèria.

Exàmens: Cada crèdit es faran un mínim de dos controls, un d’escrit i un d’expressió oral o d’aspectes concrets de vocabulari o de verbs i una exposició oral. Al control escrit, hi ha exercicis de diferents tipus: comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita, comunicació, fonètica, civilització i gramàtica. El control d’expressió oral es farà a la part final de unitat i serà variat: es puntuarà la lectura, la utilització del vocabulari en un context apropiat i diferents aspectes treballats als dossiers del crèdit o anteriors. Es farà també una exposició oral per cada unitat treballada. Els criteris per avaluar aquestes activitats consten a les programacions corresponents.

Treball personal: Durant el crèdit s’encomanaran diferents tasques: de comprensió i expressió oral i de comprensió i expressió escrita o de gramàtica. Se’n puntuarà la majoria. La nota de procediments és la mitjana de totes les activitats puntuades amb nota numérica. Totes les tasques encomanades es demanaran amb suficient antel•lació, de manera que cal entregar-les el dia en què es demanen; en cas de no fer-ho, si es lliura durant la sessió següent, es valorarà sobre 5; si es lliura posteriorment, la nota serà 0 i no es podrà recuperar durant el crèdit. La valoració és diferent (de cara a l’actitud) si s’entrega igualment i la professora la corregeix, que si no s’entrega en cap moment del crèdit.

Actituds: En aquest apartat, es valorarà l’actitud de l’alumne a classe, és a dir, si està atent a les explicacions, a les correccions de deures, a les comprensions orals o escrites, etc. i si és participatiu. Es valora molt com l’alumne afronta la matèria i sobretot si s’implica en el seu propi aprenentatge. Es tindrà en compte la puntualitat a l’hora d’entregar les tasques encomanades, si –tot i entregar-les tard—s’ha preocupat de fer-les, si ha anat fent els deures la majoria dels dies, si no ha oblidat el material a casa, etc. Cal veure si l’alumne no té tendència a interrompre les explicacions a classe i sobretot si té respecte envers els altres alumnes i envers la professora, la qual cosa vol dir no riure’s en cap moment d’un altre alumne que pronuncia malament, per exemple, o discriminar algú a l’hora de fer treballs en grup o concursos col•lectius. A l’apartat d’actituds i s’hi afegeix, una vegada feta la mitjana, els positius i negatius de tasques encomanades i també la valoració de la llibreta (cada final de dossier) i la valoració del quadern d’exercicis (cada final de dossier). La llibreta i el quadern d’exercicis, cal lliurar-los el mateix dia del control escrit

CURS   EXÀMENS       TREBALL PERSONAL  ACTITUDS (5% retards i 20% la resta)

1r ESO  40%     35%     25%

2n ESO  40%     35%     25%

3r ESO  40%     35%     25%

4t ESO  40%     35%     25%

1r BATX.  45%     45%     10%  (5% retards i 5% actitud)

En cas de no arribar a la mitjana d’algun dels tres apartats es tindran en compte els següents aspectes:

-En cas de no obtenir la mitjana d’exàmens, la professora proposarà un control de recuperació durant el segon crèdit on hi haurà continguts de tot el crèdit suspès.

-En cas de no obtenir la mitjana de treball personal, la professora donarà una sèrie de tasques a fer durant el crèdit següent a entregar en una data determinada que es realitzaran fora de l’horari lectiu davant de la professora (patis, migdies o dimecres/divendres a les tardes). En cas de no fer-ho, d’entregar la feina parcialment o de no fer-la de manera prou correcta, es continuarà amb el crèdit anterior suspès i es donarà encara una altra oportunitat de cara a la data de la prova extraordinària de juny.

-En cas de suspendre l’actitud al primer crèdit, es podrà recuperar sempre que l’actitud millori al llarg del segon crèdit. En cas contrari, continuarà suspenent la matèria.

Els criteris d’avaluació de francès primera i segona llengua són molt semblants als quatre nivells de l’ESO. En el cas de batxillerat, s’especifiquen a l’apartat 3. Com a acord de departament, es va decidir partir de la base de treballar les quatre habilitats bàsiques en llengua (comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita) i la gramàtica en diferents percentatges depèn del nivell (consultar les actes del departament de llengües estrangeres) i les diferents dimensions que figuren al Decret d’Educació de l’ESO i del BATXILLERAT. La matèria de francès s’organitza bàsicament a partir de la divisió en exàmens, treball personal i actitud i participació, apartats que cal aprovar per separat per fer la mitjana de la matèria tot i que es farà en tot moment avaluació contínua i per unitats.

A principis de curs, es farà una avaluació inicial a tots els nivells per tal de saber el grau d’assoliment de la matèria en crèdits anteriors.

 2. 1r BATX. primera llengua i 2n

Aquestes dues matèries comunes s’estructuren en tres hores setmanals i, per tant, s’avaluen tres vegades a l’any. Cal aprovar com a mínim dos dels tres crèdits per fer la mitjana final de la matèria i per fer la mitjana ponderada amb els crèdits comuns d’anglès, i un dels suspesos no pot ser l’últim, tenint sempre en compte que l’avaluació de la matèria és contínua al llarg del curs.

Exàmens: Cada crèdit es faran un mínim de dos controls escrits i un d’expressió oral, a part d’altres aspectes concrets que es poden avaluar de tant en tant (per exemple, vocabulari o verbs). Als controls escrits, hi ha exercicis de diferents tipus: comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita, comunicació, fonètica, civilització i  gramàtica. El control d’expressió oral es farà a la part final de cada crèdit i serà variat: es puntuarà la lectura, la utilització del vocabulari en un context apropiat, la resolució de situacions de comunicació diverses i diferents aspectes treballats als dossiers del crèdit o anteriors.

Treball personal: Durant el crèdit s’encomanaran diferents tasques: de comprensió i expressió oral i de comprensió i expressió escrita o de gramàtica. Se’n puntuarà la majoria. La nota d’aquest apartat és la mitjana de totes les activitats puntuades amb nota numèrica i s’hi afegeix, una vegada feta la mitjana, els positius i negatius de tasques encomanades i també la valoració de la llibreta a 4t d’ESO (cada final de dossier) i la valoració del quadern d’exercicis (cada final de dossier), aspectes que no es tenen en compte a batxillerat. La llibreta i el quadern d’exercicis, cal lliurar-los el mateix dia del control escrit. Totes les tasques encomanades es demanaran amb suficient antel•lació, de manera que cal entregar-les el dia en què es demanen; en cas de no fer-ho, si es lliura durant la sessió següent, es valorarà sobre 5; si es lliura posteriorment, la nota serà 0 i no es podrà recuperar durant el crèdit. La valoració és diferent (de cara a l’actitud) si s’entrega igualment i la professora la corregeix, que si no s’entrega en cap moment del crèdit.

Actituds: En aquest apartat, es valorarà l’actitud de l’alumne a classe, és a dir, si està atent a les explicacions, a les correccions de deures, a les comprensions orals o escrites, etc. i si és participatiu. Es valora molt com l’alumne afronta la matèria i sobretot si s’implica en el seu propi aprenentatge. Es tindrà en compte la puntualitat a l’hora d’entregar les tasques encomanades, si –tot i entregar-les tard—s’ha preocupat de fer-les, si ha anat fent els deures la majoria dels dies, si no ha oblidat el material a casa, etc. Cal veure si l’alumne no té tendència a interrompre les explicacions a classe i sobretot si té respecte envers els altres alumnes i envers la professora, la qual cosa vol dir no riure’s en cap moment d’un altre alumne que pronuncia malament, per exemple, o discriminar algú a l’hora de fer treballs en grup o concursos col•lectius.

En cas d’aprovar els tres apartats, es fa la mitjana tenint en compte els següents percentatges:

CURS   CONCEPTES    TREBALL PERSONAL  ACTITUDS (5% retards i 5% actitud)

1r BATX.          45%     45%     10%

2n BATX.          45%     45%     10%

En cas de no arribar a la mitjana d’algun dels tres apartats es tindran en compte els següents aspectes:

-En cas de no obtenir la mitjana d’exàmens, la professora proposarà un control de recuperació durant el segon o tercer crèdit on hi haurà continguts de tot el crèdit suspès.

-En cas de no obtenir la mitjana de treball personal, la professora donarà una sèrie de tasques a fer durant el crèdit següent a entregar en una data determinada que es realitzaran fora de l’horari lectiu davant de la professora (patis, migdies o dimecres/divendres a les tardes).. En cas de no fer-ho, d’entregar la feina parcialment o de no fer-la de manera prou correcta, es continuarà amb el crèdit anterior suspès i es donarà encara una altra oportunitat de cara a la data de la prova extraordinària de juny.

-En cas de suspendre l’actitud al primer o segon crèdit, es podrà recuperar sempre que l’actitud millori al llarg del crèdit següent. En cas contrari, continuarà suspenent la matèria.

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ ESPECÍFICS DE BATXILLERAT

Avaluació inicial

Per tal de fer l’avaluació inicial tindrem en compte els coneixements previs que els alumnes tenen sobre cada tema, ja que no són nous per ells. Es farà oralment.

Avaluació formativa

Es farà a partir de textos escrits, seccions d’autoavaluació general sobre els continguts, els procediments i les actituds.

Avaluació sumativa

Es farà a partir de la memorització de diàlegs, recitació de poemes, graelles d’exercicis d’escolta i de comprensió, i també es tindran molt en compte les produccions dels alumnes, la manera de fer-les, la creativitat, etc. Totes les activitats, tant de classe com de fora de classe, són avaluables i a cada crèdit es farà un mínim de dos controls escrits, un de gramàtica i un tipus selectivitat. El de gramàtica tindrà exercicis de diferents tipus; el de selectivitat serà de comprensió i expressió escrites i també de comprensió oral. D’aquesta darrera destresa, se’n faran exercicis i controls específics de tant en tant.

La nota final és la mitjana entre el 10% d’actituds, el 45% de procediments i el 45% de conceptes.

S’entenen per actituds sobretot els següents ítems:

-participació activa i atenta a les classes

-no interrompre el funcionament de la classe

-respecte pel professor i pels companys

-utilització del francès com a idioma vehicular a classe

-esforç per desenvolupar la creativitat a l’hora d’expressar-se tant de manera oral com escrita

-lliurament dels treballs a l’hora amb una presentació acurada i neta

La no superació dels tres apartats (la meitat de la nota de cadascun) implica no fer la mitjana dels tres apartats i, per tant, suspendre el crèdit.

S’entenen per procediments tots els treballs lliurats, la utilització correcta d’estructures simples i no tan simples ja conegudes, incorporant-hi paulatinament les més complexes que s’aniran estudiant al llarg del curs. Això vol dir que a l’hora de puntuar les composicions escrites tindrem en compte:

-riquesa de vocabulari

-gramàtica acurada

-ús dels connectors

-ús correcte dels temps verbals

-creativitat

A primer de batxillerat hi ha dues lectures obligatòries (« Maigret tend un piège », 1r crèdit, « À prendre avec des gants », segon crèdit i « Le Petit Prince » al tercer crèdit), i a segon de batxillerat, un llibre a triar pels alumnes al primer crèdit i « Bonjour Tristesse » al segon i tercer crèdits, de les quals s’ha de presentar un treball en una data concreta que es triarà junt amb els alumnes. El guió del treball estarà en mans dels alumnes abans de finals de setembre. No lliurar el treball puntualment, no presentar-lo o baixar-lo literalment d’Internet implica automàticament suspendre l’assignatura de francès.

A la comprensió oral es pretendrà que es capti tant la informació global com l’específica dels missatges emesos bé pel professor, bé amb mitjans audiovisuals.

A la comprensió escrita es valorarà tant la comprensió global com específica del text. Els textos tindran diferents procedències; s’intentarà que n’hi hagi d’autèntics en la mesura d’allò que sigui possible.

En cas de què hi hagi un alumne/a amb l’assignatura pendent de primer de batxillerat, al llarg del primer crèdit de segon de batxillerat se li farà un control que inclourà totes les competències (comprensió i expressió escrita, comprensió oral i gramàtica i també expressió oral). A més se li encomanaran una sèrie de tasques a entregar en una data a convenir amb els alumnes.

4. RESUM DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ DE FRANCÈS

 SEGONA LLENGUA

CURS               EXÀMENS       TREBALL PERSONAL  ACTITUDS

1r ESO             40%                 35%                             25%

2n ESO            40%                 35%                             25%

3r ESO             40%                 35%                             25%

4t ESO             40%                 35%                             25%

1r BATX           45%                 45%                             10%

PRIMERA LLENGUA

CURS               EXÀMENS       TREBALL PERSONAL  ACTITUDS

1r BATX           45%                 45%                             10%

2n BATX           45%                 45%                             10%

Cal tenir en compte que els alumnes tant de l’ESO com de BATX tenen lectures obligatòries, tant els de primera llengua com els de segona llengua. Sempre que calgui entregar un treball, es comptarà dins de l’apartat d’avaluació de la unitat, on hi ha també els controls i l’exposició oral.

Les mitjanes de final contínua i les recuperacions s’especifiquen àmpliament dins dels criteris d’avaluació del departament de llengües estrangeres, dossier que es pot demanar al cap de departament en cas necessari.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s